ÚvodObchodné podmienky fy DAST s.r.o.

Obchodné podmienky fy DAST s.r.o.

 

Na stránke www.dast.sk je prevádzkovaný internetový obchod, prostredníctvom ktorého je ponúkaný tovar s možnosťou objednania tovaru na dobierku. Tovar si kupujúci môže objednať pomocou objednávkového formulára na webovej stránke, alebo zaslaním objednávky na e-mailovú adresu, alebo telefonicky. Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Na webovej stranke www.hostingplus.sk je ponúkaná sluźba hostingových služieb / ponúkanie ukladania webových stránok na serveroch fy DAST s.r.o. Pracovisko fy DAST s.r.o. HOSTINGPLUS sa riadi obchodnými podmienkami ako i ochranou osobných údajov fy DAST s.r.o.

Zákazník nesmie zriadiť www-stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Zákazník plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím stranám. Poskytovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre Zákazníka, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:
- stránku obsahujúcu pornografický materiál 
- stránku ponúkajúcu nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja či poskytovania tretím osobám, alebo stránku s podobným zameraním,
- stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu)
- stránku nadmerne zaťažujúcu databázový alebo webový server,
- stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov 
- stránku, u ktorej je podozrenie na jej rozpor so zákonom,
- stránku, ktorá môže podľa názoru Poskytovateľa spôsobiť škodu Poskytovateľovi alebo tretím stranám.
V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť predplatné. Poskytovateľ má právo na náhradu škody Zákazníkom, ktorá mu bola spôsobená z vyššie uvedených dôvodov.

 Objem spracovávaných dát je obmedzený na veľkosť prideleného diskového priestoru podľa prevádzkovaného variantu. Poskytovateľ je oprávnený upraviť parametre a cenu služby podľa reálne obsadeného diskového priestoru.

Aktivácia Služby označuje taký úkon Poskytovateľa, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu Služby prostredníctvom siete Internet, a ktorý umožní Užívateľovi reálne využívanie Služby.
Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.
 

 DAST s.r.o. /HOSTINGPLUS / nerobí a nie je schopný robiť kontrolu dát uložených či získaných zákazníkom prostredníctvom
siete internet do vyhradeného priestoru.
Z tohto dôvodu Zákazník preberá všetku zodpovednosť za bezpečnosť uložených či získaných dát. Zákazník
sa zaväzuje postupovať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a to vrátane
získania súhlasu od tretích strán, ak je to nutné.

Na webových stránkach HOSTINGPLUS sú používané "cookies". Termínom “cookie” sa rozumejú dáta, ktoré sú
aktívne len v priebehu jednej pracovnej relácie užívateľa a ktoré sú zasielané z webových stránok na počítač
užívateľa za účelom rýchlejšej identifikácie. Užívateľ môže kedykoľvek, zmenou nastavenia prehliadača,
zakázať prijímanie cookies. Táto zmena môže mať za následok spomalenie či znemožnenie prístupu na
niektoré časti stránok.

HOSTINGPLUS môže spravovať a poskytovať služby aj prostredníctvom tretích strán, ktorým oznámi údaje; údaje, ktoré sú predmetom spracovania, môžu byť oznámené za
účelom plnenia zmluvy, aj tretím stranám (dodávateľom) obchodnej spoločnosti DAST s.r.o / HOSTINGPLUS /, majúcim sídlo
v zahraničí v rámci Európskej únie, a majúcim sídlo v zahraničí mimo Európsku úniu, v súlade so zák. č.
428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registrácia

 1. Prvotná registrácia kupujúceho ako aj písomný súhlas kupujúceho s týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami / ďalej len VOP / je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto.
 2. Súčasťou registrácie kupujúceho sú tieto údaje:
  1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
  2. adresa / sídlo kupujúceho,
  3. adresa dodania a fakturačná adresa, ak sú odlišné,
  4. telefónne čísla – kontakty pre overenie objednávky príp. pre doručenie tovaru,
  5. registračné čísla (IČO a DIČ) kupujúceho,
  6. bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho,
  7. výpis z obchodného registra, príp. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácii platcu DPH,
  8. špeciálne požiadavky na doručovanie tovaru (otváracie hodiny, oprávnené osoby na prevzatie tovaru).
 3. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť DAST s.r.o. o akýchkoľvek zmenách v horeuvedených údajoch.
 4. Registráciu vykoná spoločnosť DAST s.r.o. bezodkladne po splnení horeuvedených podmienok zo strany kupujúceho. Pri registrácii potvrdí kupujúci aj prevzatie VOP.
 5. Kupujúci sa zaväzuje neposkytovať informácie jemu spristupnené po prihlásení tretím osobám a ani neposkytovať jeho prihlasovacie údaje tretím osobám.

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky od predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky vyplnením objednávky, e-mailom alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail a spôsob doručenia.
 3. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
 5. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou.
 6. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Platobné podmienky:

. V hotovosti - pri prevzatí tovaru

. Na dobierku - pri prevzatí od prepravcu

. Bankový prevodom - platba vopred na účet spoločnosti

 

Dodacie lehoty a doprava

 1. Dodacie lehoty sú rôzne podľa druhu objednávky, platby a dohody so zákazníkom.
 2. Vo všeobecnosti je termín expedovania tovaru nasledujuci deň od dátumu overenia objednávky, najneskôr do 7 dní.
 3. V prípade platby predom tovar zasielame po pripísaní peňazí na účet.
 4. V prípade zasielania poštou alebo kurierom na dobierku zasielame nasledujúci pracovný deň.
 5. Nezodpovedáme za:
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou, príp. telefónnym číslom objednávateľa
 6. Cena za dopravu je uvedená v DOPRAVNÝCH PODMIENKACH.
 7. AK JE VAŠA DODACIA ADRESA INÁ OD FAKTURAČNEJ, NEZABUDNITE NÁS O TOM INFORMOVAŤ !

Povinnosti kupujúceho

 • kupujúci sa zaväzuje skontrolovať neporušenosť obalov a prevziať tovar
 • v prípade zistenia poškodenia obalu, si od prepravcu vyžiadať potvrdenie o poškodení obalu zásielky a informovať nás o tejto skutočnosti
 • zaplatiť za tovar pri jeho prebratí vo výške, ktorá je uvedená na obale zásielky
 • v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru

Vrátenie tovaru

V prípade, že nie ste s tovarom spokojní, zašlite nám ho nepoškodený späť na našu adresu obyčajným poisteným balíkom do 7 dní od prebratia tovaru. Peniaze za vrátený tovar Vám zašleme priamo na účet. Peniaze za poštovné a balné nevraciame.

Ceny tovaru

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetvej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v našom internetovom obchode, to znamená, že ceny môžu byť zmenené, v prípade, že sa menila ich nákupná, dovozná cena alebo sa ceny menili z dôvodu vyššej moci (tzn. politické udalosti vnútroštátne alebo zahraničné, zmeny cien, sadzby DPH a pod.) Jednotlivé zľavy v AKCIACH sa nespočitavajú. Bližšie informácie si vyžiadajte vo fy DAST s.r.o. Zľavy, akcie... sú platné iba pre kategoriu konečných zákazníkov.

 

Záručná doba

Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený, alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.

Reklamačné podmienky

Prípadné poškodené kusy alebo kusy určené na výmenu nám pošlite späť na našu adresu spolu s originálnym dokladom o zakúpení (s faktúrou) a priložte sprievodný list, v ktorom zdôvodníte vrátenie tovaru. Balík posielajte ako poistenú zásielku. V prípade poškodenia balíka pri preprave, už pri preberaní poškodeného balíka požiadajte prepravcu o potvrdenie, že balík ste preberali už poškodený. V prípade, že s obalom je poškodený aj objednaný tovar, obratom nám ho zašlite späť. Náklady na úhradu škody budeme vymáhať od prepravnej spoločnosti. Ostatné reklamácie budú vybavované podľa platného obchodného zákonníka.
Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené po dodávke tovaru

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a využívať tieto údaje len pre svoje vnútorné potreby a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch.

Pracovisko fy DAST s.r.o. HOSTINGPLUS - pokytovateľ počitačových sluźieb  sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľoch a návštevníkoch.

Vaša bezpečnosť je pre nás prvoradá . Potrebujeme však poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ  Oprávnené osoby /a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Používaním www.hostingplus.sk  objednávateľ deklaruje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších dodatkov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Bezpečnostný projekt fy DAST s.r.o. k nahliadnutiu vo fy DAST s.r.o., 018 54 Slávnica č.2

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa ochodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie.

 

 Prevádzkovateľom je: DAST s.r.o. V Slávnici 16,12,2014

 

 

 

Novinky e-mailom